KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:


1. Administrator danych - SANATORIUM UZDROWISKOWE "DZWONKÓWKA" SPÓŁDZIELNIA PRACY W SZCZAWNICY ul. Połoniny 14A, 34-460 Szczawnica zwanym dalej „Sanatorium Dzwonkówka”
2. Inspektor Ochrony Danych – Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, ul. Połoniny 14A, 34-460 Szczawnica, e-mail: iod@szczawnicadzwonkowka.pl
3. Kategorie danych osobowych – Sanatorium Dzwonkówka przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe
4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne - Dane osobowe przetwarzane są przez Sanatorium Dzwonkówka w następujących celach:
1) świadczenia usług hotelowych
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
5. Udostępnienie danych osobowych - dane nie są udostępniane niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego - dane nie są przekazywane
7. Okres przechowywania danych osobowych - dane osobowe będą przechowywane:
1) do czasu wycofania przez osobę zgody na przetwarzanie,
2) przez okres niezbędny do realizacji świadczonej usługi hotelowej,
3) przez okres wymagany przepisami prawa
8. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9. Źródło pochodzenia danych - Dane osobowe pochodzą od usługobiorcy (klienta)
10. Wymóg podania danych - Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie - dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kuracjuszy

Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez SANATORIUM UZDROWISKOWE "DZWONKÓWKA" SPÓŁDZIELNIA PRACY W SZCZAWNICY Państwa danych osobowych.


1. Administratorem danych osobowych jest:
SANATORIUM UZDROWISKOWE "DZWONKÓWKA" SPÓŁDZIELNIA PRACY W SZCZAWNICY ul. Połoniny 14A, 34-460 Szczawnica NIP, 7350009991, KRS pod numerem 0000103168
2. Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji Państwa praw
Dane kontaktowe: e-mail: iod@szczawnicadzwonkowka.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) świadczenia usług zdrowotnych;
b) rozliczania świadczonych usług;
c) udostępniania danych medycznych;
d) archiwizacji danych.
na podstawie:
a) Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO);
b) na podstawie zawartej przez Państwo z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) obowiązku wynikającego z art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:
a) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości: nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
f) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
g) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
h) datę sporządzenia;
i) informacje o wydaniu opinii lub orzeczenia lekarskiego.
5. Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe możemy udostępniać na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta następującym kategoriom podmiotów:
a) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
b) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
c) podmiotom o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności medycznej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
d) Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonymi postępowaniami;
e) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie, którego dotyczy dokumentacja zostało przeprowadzone na ich wniosek;
f) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności - w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
g) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych - w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
h) zakładom ubezpieczeń - za zgodą pacjenta;
i) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom Właściwych Agencji;
j) lekarzowi i pielęgniarce w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia - w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
k) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust.1 ustawy, w zakresie prowadzonego postępowania;
l) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed komisją, o której mowa w pkt. 11;
m) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
n) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań;
o) szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych - bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
a) Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a następnie zniszczone:
a) po upływie 30 lat od ostatniej wizyty pacjenta, który zmarł z powodu uszkodzenia ciała lub zatrucia;
b) po upływie 22 lat od ostatniej wizyty dziecka poniżej drugiego roku życia;
c) po upływie 20 lat od ostatniej wizyty pozostałych pacjentów;
d) po 10 latach zdjęcia RTG;
e) po 5 latach skierowania lub zlecenia lekarza.
8. Państwa prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych przysługuje Państwu::
a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie państwa zgody przed jej wycofaniem.
9. Informacja o wymogu (dobrowolności) podania danych:
Zakres i cel, w jakim przetwarzane są Państwa dane osobowe są wymogiem ustawowym, regulowanym ustawami:
a) z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318);
b) z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 160).
c) i podanie ich jest obowiązkowe. Nie podanie ich może skutkować brakiem uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
10. Dodatkowe informacje
W przypadku planowania dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostaną Państwo poinformowani o tym innym celu wraz z informacjami określonymi w art. 13 ust. 2 lit. a – f RODO.

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Polityka cookies

Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.
Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Ciasteczka (cookies) w komputerach są m.in. niezbędne do tego, by przeglądarka pamiętała preferencje użytkownika lub ostatnie miejsce jego wizyty na stronie, a odwiedzana kilkakrotnie strona nie serwowała tych samych reklam. Istnieje też ryzyko, że szpiegujące ruchy użytkownika w Internecie ciasteczka naruszają jego prywatność.
Komisja Europejska uznała, że należy wiedzieć jak najwięcej o instalacji ciasteczek. Konieczność odpowiadania przy każdym wejściu na nową stronę, czy ktoś cookies chce, czy nie, byłaby bardzo uciążliwa.
Dzięki zmianie w prawie użytkownik może wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki – tam ustawi poziom, ile i jakich chce ciasteczek. Przyjęto zasadę, że użytkownik musi być o kwestii i działaniu cookies poinformowany. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda jego decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli. Przepis wszedł w życie 22 marca 2013 r.
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

Adres:

ul. Połoniny 14a
34-460 Szczawnica

Telefony:

Recepcja:
+48 18 262 21 58 , +48 18 262 27 87

Sekretariat:
+48 18 262 01 05

Marketing:
+48 18 262 01 06

FAX:
+48 18 262 27 29

E-mail:

Sekretariat:
sekretariat@szczawnicadzwonkowka.pl

Informacje i rezerwacja:
recepcja@szczawnicadzwonkowka.pl

Dyrektor:
sczerniec@onet.pl

Marketing:
marketing@szczawnicadzwonkowka.pl

Konto bankowe:

PKO BP S.A. Oddział Nowy Targ
69 1020 3466 0000 9202 0025 1306

Mapa dojazdowa


Dzwonkówka panorama